اجرای پروژه های تلفن
پیاده سازی سیستمهای تلفنی براساسIP ، آنالوگ و انتقال تلفنهای داخلی بر روی بستر IP